ประถมศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวภิรมย์ยา นิยมเดชา
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 088-0990160
อีเมล์ : it.11630@gmail.com
ที่อยู่ :
12/144 หมู่ 1 ซ.4 สะพานดำ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1