ประถมศึกษา

นายสุรสิทธิ์ วงศ์แก้ว

นางสาวลมัย มณีนิล

นางสาวฮาบีบีะ อนุเปโถ

นางสาวภิรมย์ยา นิยมเดชา

นางสาวฐิติกานต์ แซ่ว่อง

นางสาวพรพิมล สุรัตน์

นางสาวอามานี กะนอง

นายไอมิง นิเซ็ง