ประถมศึกษา

นายสุรสิทธิ์ วงศ์แก้ว

นางสาวศศิธร วงศ์ประดับ

นางสาวฮาบีบีะ อนุเปโถ

นางสาวฐิติกานต์ แซ่ว่อง

นางสาวพรพิมล สุรัตน์

นางสาวช่อชบา ชาญณรงค์

นางสาวลมัย มณีนิล

นางสาวภิรมย์ยา นิยมเดชา

นางสาวอามานี กะนอง

นายไอมิง นิเซ็ง