ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
   

     ประวัติโรงเรียนชาตรีวิทยาตั้งอยู่เลขที่ 246 /1-2 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-38923 โทรสาร 074-38733 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2521 ตามใบอนุญาตเลขที่ 8/2521 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ได้ขยายการสอนเพื่อเพิ่มระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ตามใบอนุญาตเลขที่ 47/2528 โดยมีคณะผู้บริหารดังนี้
       1. นายจักรพันธ์   ประกายอนุรัตน์      ผู้รับใบอนุญาต
       2. นายพงษ์ธร     วศินวงศ์              ทำหน้าที่ผู้จัดการ
       3. นางสาวรัตนา   กงทองลักษณ์      ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน
      โรงเรียนชาตรีวิทยาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้หลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหลักสูตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น นับรวมถึงปีการศึกษาปัจจุบันเป็นเวลา 41 ปี