คณะผู้บริหาร

นางสาวรัตนา กงทองลักษณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเสาวภา พลนิล

นายสุรสิทธิ์ วงศ์แก้ว

นางพัชรี พานิช

นางสาวลมัย มณีนิล