สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


สัญลักษณ์ของโรงเรียนชาตรีวิทยา
 
             * รูปคนนั่ง         หมายถึง     ผู้ปราดเปรื่อง เรืองปัญญา
             * รูปรวงข้าว      หมายถึง      ความอิ่มเอิบ ดั่งปัญญา
             * รูปดอกบัว       หมายถึง      คุณธรรมความดี


 

คำขวัญโรงเรียนชาตรีวิทยา

" กตัญญูกตเวที  นำมาซึ่งบารมีและปัญญาอันบริสุทธิ์  ต่อพวกเรา  และหมู่เฮา"