วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์โรงเรียนชาตรีวิทยา
 
       มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรมเต็มตามศักยภาพ ให้มีภูมิปัญญาในการแก้ปัญหา เกิดทักษะในการดำรงชีวิต มีวิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์และเท่าทันเทคโนโลยี สื่อภาษาได้ดี ดำรงตนอยู่ร่วมกับสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นสุขโดยใช้ยุทธศาสตร์เชิงบริหารในการพัฒนาโรงเรียนให้ทันสมัยและก้าวไกลด้านวิทยาการ
 
 
ปรัชญาโรงเรียนชาตรีวิทยา
 
“วินัยดี  การศึกษาเด่น  เน้นคุณธรรม”