พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ/เป้าหมาย


พันธกิจ
 
      จัดการศึกษาพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาเต็มศักยภาพ และรองรับมาตรฐานสากล